Praktijkinformatie

Samenwerking
Binnen het Medisch Centrum Aalst wordt er, indien nodig, samengewerkt met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan b.v. de huisarts, fysiotherapeut of podotherapeut. Deze mogelijkheid tot samenwerken wordt als een meerwaarde van het centrum ervaren.

Vergoeding

  • Oefentherapeutische behandelingen worden vergoed conform de polisvoorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering.
  • Kinderen onder de 18 jaar krijgen standaard 18 behandelingen per jaar uit de basisverzekering vergoed.
  • Chronische indicaties worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering betaald. De eerste 20 behandelingen komen, conform de polisvoorwaarden, uit de aanvullende verzekering. Hiervoor is meestal een verwijzing door een medisch specialist noodzakelijk.

Wij adviseren u om de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar te raadplegen.

DTO
Directe toegankelijkheid Oefentherapeuten.
Dit betekent dat u ook zonder verwijzing terecht kunt bij de oefentherapeut.

Kwaliteitsregister
Katja van den Abeelen en Yvette van der Waart zijn als oefentherapeut Mensendieck en oefentherapeut Cesar ingeschreven in het Paramedisch Kwaliteitsregister.

Klachtenloket Paramedici
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.
De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.
Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Privacyverklaring
Oefentherapie Aalst-Waalre, gevestigd aan de Raadhuisstraat 6b 5582 JD Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.oefentherapieaalstwaalre.nl Raadhuisstraat 6b
5582 JD Waalre, tel: +31 40 2220216

Persoonsgegevens:
Oefentherapie Aalst-Waalre verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Oefentherapie Aalst-Waalre verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen, ook jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN)

Oefentherapie Aalst-Waalre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om gegevens te kunnen noteren uit anamnese en onderzoek en de daarbij passende behandeling te starten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Oefentherapie Aalst-Waalre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Aalst-Waalre) tussen zit. Oefentherapie Aalst-Waalre gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Winmens: voor het bijhouden van de patiëntendossiers, declareren aan zorgverzekeraars en particulieren
Zorgmail: voor het verzenden van verslagen via deze beveiligde mail.
Siilo: voor beveiligd app-verkeer tussen (para)medici.

Oefentherapie Aalst-Waalre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende, wettelijke, bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 15 jaar patiëntendossiers.
Personalia > 15 jaar patiëntendossiers.
Adres > 15 jaar patiëntendossiers.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Oefentherapie Aalst-Waalre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Oefentherapie Aalst-Waalre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Oefentherapie Aalst-Waalre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Aalst-Waalre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar : info@oefentherapieaalstwaalre.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapie Aalst-Waalre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens:
Oefentherapie Aalst-Waalre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oefentherapieaalstwaalre.nl.